Hovednettsted Hjem MedlemmerAktivitetsplanBilledgalleriLinkerTa kontakt
 

Velkommen til Bergen Kammerkor!
[Les mer]

Vedtekter for Bergen Kammerkor
[Les mer]

Vedtekter for Bergen Kammerkor

 

 

ORGANISASJON

§1.              Korets navn er Bergen Kammerkor. Koret ble etablert i 1983.

 

§2.              Bergen Kammerkor skal ha et høyt musikalsk nivå og utøve et bredt og allsidig repertoar.

 

§3.              Koret kan ha inntil 40 medlemmer, og det tilstrebes at hovedtyngden av medlemmene er i alderen 25 – 50 år.

 

MEDLEMSKAP

§4.              1. ledd

Nye medlemmer tas opp på grunnlag av prøvesynging, og de har 6 måneders prøvetid. Fast medlemskap gis av styret, i samråd med dirigent.

 

            2. ledd

Medlemmene plikter å møte forberedt på hver øving. Dersom et medlem likevel ikke kan møte, plikter han/hun å melde fra så snart som mulig, fortrinnsvis til stemmegruppens kontaktperson..

 

§5.              Søknad om permisjon sendes skriftlig til styret. Styret vurderer permisjoner opp mot korets samlede besetning og muligheter til å få rekruttert nye medlemmer. Medlemmene kan ikke påregne å få permisjon utover totalt 1 år i løpet av en 2-års periode.

 

§6.              Medlemmene betaler kontingent hvert semester. Permitterte medlemmer, heltids studenter og arbeidsledige betaler halv kontingent.

 

DIRIGENTEN

1. ledd

Dirigenten er korets kunstneriske leder med ansvar for korets musikalske arbeid og utvikling, og har avgjørelsesmyndighet i saker av musikkfaglige karakter innenfor de rammer styret har lagt for korets drift. Dirigent har uttale- og forslagsrett i styret.

 

2. ledd

Dirigenten kan innkalle medlemmer til prøvesang, og utelukke medlemmer fra konserter på musikalsk grunnlag. Videre kan dirigenten gi styret anbefaling om å si opp medlemmer fra koret på musikalsk grunnlag.

 

STYRET

§7.              1. ledd

Styret konstituerer seg selv. Leder innkaller til styremøtene. Dirigenten bør delta på styremøtene.

 

2. ledd.

Styret er vedtaktsdyktig når minst tre av de fem medlemmene er til stede på styremøtet. Ved stemmelikhet gjelder lederens dobbeltstemme.

 

§8.              Styret v/leder inngår alle skriftlige avtaler på korets vegne, f.eks. dirigentkontrakt,  leie av øvingslokaler, arrangementer, musikere, studio, jobber, kontrakter, osv. Alle konserter, opptredener og lignende meldes kormedlemmene så fort det er mulig.

 

 

 

 

2. ledd

Styret oppretter komitèer etter behov og utarbeider mandat. Et medlem av styret skal sitte i komitèen. Alle komitèer plikter å rette seg etter de instrukser styret har gitt.

 

§9.              Styret kan med flertall si opp et medlem. Før vedtaket fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg.

 

 

ÅRSMØTET

§10.          1. ledd

Årsmøtet holdes hvert år i midten av februar. Innkalling til årsmøtet og valgkomitèens forslag til nytt styre sendes medlemmene minst 2 uker på forhånd. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 50 % av korets medlemmer er tilstede.

 

2. ledd

Årsmøtet behandler:

a)            styrets årsberetning

b)            revidert regnskap basert på tall f.o.m. 1. januar t.o.m. 31. desember

c)            innkomne saker, evt. statuttendringer

d)            budsjett

e)            fastsettelse av kontingent

f)              fastsettelse av kostnadsgodtgjørelse for leder

g)            valg av leder, for ett år av gangen

h)            valg av 4 styremedlemmer, for 2 år av gangen

i)              valg av varamedlem, for ett år av gangen

j)              valg av to revisorer, for ett år av gangen

k)            valg av valgkomitè, 3 medlemmer for ett år av gangen

l)              valg av dugnadskomitè, for ett år av gangen

m)         veiledende langtidsplan fremlagt fra styret for minimum to år av gangen. Denne skal godkjennes av medlemmene på årsmøtet og suppleres årlig.

 

§11.          Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel når 3 av styrets medlemmer eller 1/3 av medlemsmassen krever det. Møtet kan behandle de saker som fremgår av innkallingen. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er tilstede. Dirigent har uttalerett som på ordinært årsmøte.

 

NOTER/UNIFORMER

§12.          Det opprettes et eget arkiv for musikkarrangementer som koret synger. Noteforvalter er ansvarlig for at arkivet til enhver tid er oppdatert og at medlemmene kan få et eksemplar i forbindelse med øvingene.

 

§13.          Medlemmene er ansvarlig for notene og korantrekkene de har fått kostnadsfritt utlevert. Disse er korets eiendom og skal leveres tilbake når man slutter i koret

 

OPPLØSNING

§14.          Nedlegging av koret kan kun besluttes på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

 

VEDTEKTENE

§15.          Hvert medlem får ett eksemplar av disse vedtekter som medlemmet er pliktig til å lese gjennom og rette seg etter.

 

§16.          Endring av disse vedtekter kan kun gjøres på årsmøte, eventuelt på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til endring av vedtektene må sendes styret minst 3 uker før årsmøte. Øvrige valg/avstemminger avgjøres ved simpelt flertall

 

Bergen,

februar 2006